در حال بارگذاری ...

درخواست کمیسیون موارد خاص

دانشجویانی که وارد ترم 6 یا بالاتر میشوند به دلیل تکمیل سنوات تحصیلی و دانشجویان دو ترم مشروط و سه ترم مشروط مجاز به انتخاب نمی باشند لذا این دانشجویان بایست با مراجعه به لینک زیر 

 

http://d-eghlid.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=179

فرم کمیسیون موارد خاص را تکمیل و مجوز ادامه تحصیل را کسب نمایند.

ضمنا فرم کمیسیون موارد خاص در  قسمت معاونت آموزشی فرم های مورد نیاز موجود می باشد.

نظرات کاربران